Algemene voorwaarden Tea Time 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Tea Time afsluit. Tea Time is gevestigd te Oost-Souburg, aan de De Deckerestraat 34.

Wanneer je je opgeeft voor een workshop, cursus, training of opleiding is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door na je aanmelding de betaling te voltrekken geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. 

1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Tea Time deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraag door de deelnemer en pas nadat Tea Time de inschrijving schriftelijk heeft bevestigd. 

2: Inschrijvingen 

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen en opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

2.2 Tea Time behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per cursus, workshop, trainingen of opleiding zijn slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de vier en twaalf deelnemers per workshop, cursus, training of opleiding. Het aantal wordt bepaald door Tea Time en kan op elke moment worden aangepast. Zodra een workshop, cursus, training of opleiding vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken. 

2.5 Als een workshop, cursus, training of opleiding vol zit, kunt u Tea Time mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop, cursus.training of opeiding]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, dan neemt Tea Time zo snel mogelijk contact met u op.

2.6 Door de inschrijving c.q. betaling verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. 

3. Afmelden door de deelnemer 

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren. 

3.2 Afmelding voor een workshop, cursus, training of opleiding: Bij afmelding tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug. Bij annulering van 1 week voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering 3 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100%van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop,cursus,training of opleiding, wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.3 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even. 

4. Annulering/verplaatsing door Tea Time 

4.1 Tea Time is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop, cursus, training of opleiding te annuleren. Mocht een workshop, cursus, training of opleiding geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang bericht, tenzij dat onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk is. Bij annulering worden de betaalde cursus, workshop, training of opleidings kosten gerestitueerd. 

4.2 Tea Time is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop, cursus, training of opleiding de datum van een workshop, cursus, training of opleiding te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop, cursus, training of opleiding kosteloos te verplaatsen/annuleren. 

4.3 Tea Time is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop, cursus, training of opleiding te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd. 

4.4 De workshop, cursus of training vindt alleen plaats mits er minimaal 4 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop, cursus of training niet doorgaan. 

5: Betaling 

5.1 Alle kosten voor de cursussen, workshops, trainingen en opleidingen zijn inclusief BTW. De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Tea Time. 

5.2 Mocht u beschikken over een kortingscode of cadeaubon, dan dient u deze tijdens het aanmeldingsproces aan te geven. Na betaling kunnen kortingscodes en cadeaubonnen niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

5.3 Cadeaubonnen kunnen niet ingeleverd en geruild worden voor contant geld. Cadeaubonnen zijn beperkt geldig en niet overdraagbaar. 

5.4 Reclames met betrekking tot een factuur moeten binnen zeven kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Tea Time zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht tot reclameren. Een tijdig beroep op het recht tot reclameren schort overigens diens betalingsverplichtingen niet op. 

5.5 Als je je factuur niet betaalt, moet Tea Time extra kosten maken. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand en incasso, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor jouw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten van Tea Time, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en zijn ook door jou verschuldigd. 

6: Klachten 

6.1 Heb je een klacht over een cursus, workshop, training of opleiding? Neem dan contact met Tea Time op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen. 

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting. 

7. Ontbinding 

7.1 Als je in gebreke blijft je verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, dan is Tea Time gerechtigd de opdracht door middel van een brief buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

7.2 Voorts is Tea Time gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als: • je (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of jou (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 

• je je eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; • de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen op je van toepassing wordt verklaard. 

8: Aansprakelijkheid 

8.1 Tea Time aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursussen, workshops, trainingen en opleidingen. 

8.2 Tijdens de cursussen, workshops, trainingen en opleidingen wordt er soms gewerkt met materialen / supplementen die kunnen afgeven op kleding en/of spullen.Tea Time is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8.3 Eventueel resterende aansprakelijkheid voor enige schade is in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Tea Time ten aanzien van de schade uitkeert. Indien Tea Time niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet volledig uitkeert, is de aansprakelijkheid van Tea Time beperkt tot het door Tea Time gefactureerde bedrag.

8.4 Tea Time is niet aansprakelijk voor cursussen, workshops, trainingen en/of opleidingen die vanwege een annulering, onvoldoende aantal inschrijvingen of anderszins niet door kunnen gaan. 

9: Overig 

9.1 Tea Time behoudt zich altijd het recht om de cursussen, workshops, trainingen en opleidingen inhoudelijk te veranderen en/of te wijzigen. 

9.2 Al het materiaal uit de cursussen, workshops, trainingen en opleidingen, alsmede alle andere voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen aan Tea Time of haar toeleveranciers toe.

9.3 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer. 

9.4 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, cursus,training of opleiding, dan heeft Tea Time het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop,cursus,training of opleiding en te weigeren voor volgende workshops,training,opleiding of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

9.5 Ingeval van overmacht van Tea Time zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan elke van de wil van Tea Time onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder ‘overmacht’ tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van het personeel of anderszins. 

10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 De aanbiedingen en overeenkomst zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

10.2 Geschillen die tussen partijen ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid van een overeenkomst daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg. 

Versie juni 2020 

Tea Time 

teatimenederland@gmail.com